วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สะสมข้อมูลท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

บ้านเก่าเคยเก็บข้อมูลเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยตัวเองในราคาประหยัดสุดๆไว้รวมๆจากประสบการณ์หลายๆท่านที่แชร์ไว้ตามบอร์ดต่างๆ แต่พอบ้านเก่าหาย ก็เริ่มขี้เกียจไปคุ้ยหา ขอแปะไว้ก่อน เผื่อว่างๆจะไปหามาต่อเติมข้อมูลเก่ามาปะไว้เป็นเกร็ดความรู้พื้นฐานเพราะมันมีประโยชน์ดีเหมือนกัน แต่จะว่างเมื่อไหร่เนี่ยสิ (= A =)


         สืบเนื่องจากกรณีที่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศเรื่องมาตรการผ่อนผันวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ว่า ญี่ปุ่นได้อนุมัตินโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศระยะสั้นสำหรับคนไทยแล้ว โดยเตรียมประกาศบังคับใช้ให้ทันช่วงฤดูร้อน 2556 ของญี่ปุ่นนั้น
 
          ล่าสุด วันนี้ (25 มิถุนายน 2556) เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มีการประกาศอย่างเป็นทางการ โดยระบุหัวข้อว่า การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ใน วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 4 ข้อ ดังนี้
 
           1. ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ  จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)

          
 2. การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย

          
 3. ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่น ๆ

          
 4. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หมายเลขติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 หรือ 02-696-3003          สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ที่เป็นผลจากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ตามที่ เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แจ้งรายละเอียดไว้ ดังต่อไปนี้ 
เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ ประกอบด้วย

            1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น

            2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

            3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่น ๆ)

            4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

            1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่

            2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 
            3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

            4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ[12 มิถุนายน 2556]ญี่ปุ่นอนุมัติยกเว้นวีซ่าระยะสั้นให้กับคนไทย-มาเลเซียแล้ว

            เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศเรื่องมาตรการผ่อนผันวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยว่า ญี่ปุ่นอนุมัตินโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศระยะสั้น สำหรับคนไทยและมาเลเซียแล้ว เตรียมประกาศบังคับใช้ให้ทันฤดูร้อนปีนี้ของญี่ปุ่น

            โดยในประกาศมาตรการผ่อนผันวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ในเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ให้กับคนไทยที่ต้องการเดินทางไปญี่ปุ่นในระยะสั้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมาตรการผ่อนผันวีซ่านี้ เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับไทย
            อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยระบุว่า ตอนนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้เตรียมการในช่วงสุดท้ายเพื่อที่จะให้มีผลบังคับใช้ทันภายในช่วงฤดูร้อนปีนี้ของประเทศญี่ปุ่น และยังไม่มีกำหนดวันบังคับใช้ แต่หากรัฐบาลญี่ปุ่นได้ผลสรุปของวันที่จะเริ่มบังคับใช้ รวมทั้งรายละเอียดของระยะเวลาการพำนักในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น จะประกาศให้ทราบต่อไปญี่ปุ่นเตรียมยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยว สำหรับคนไทย-มาเลเซีย            ไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่า หลังญี่ปุ่น เตรียม ยกเลิกวีซ่าญี่ปุ่น สำหรับคนไทย มาเลเซีย   

            เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่น รายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนยกเว้นการขอวีซ่าระยะสั้นสำหรับนักท่องเที่ยวไทยและมาเลเซีย เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

            รายงานระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติให้มีการยกเว้นการขอวีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น สำหรับคนไทยและมาเลเซียที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยนโยบายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคน ภายในปี ค.ศ. 2030

            นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณาเรื่องการให้สิทธินักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการขอวีซ่าแบบเข้าออกญี่ปุ่นได้หลายครั้ง หรือ "มัลติเพิล เอนทรี่" หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ญี่ปุ่นได้ให้สิทธินักท่องเที่ยวไทยและมาเลเซีย ในการยื่นขอวีซ่าประเภทดังกล่าวไปแล้ว โดยวีซ่าประเภทนี้ มีอายุการใช้งาน 3 ปี หรือแล้วแต่กรณี เที่ยวญี่ปุ่นได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการครั้งละไม่เกิน 15 วัน

            ทั้งนี้ ในปี 2012 ยอดรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ที่ 8.37 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวจากไทยและมาเลเซียจำนวน 390,000 คน